Chats end-to-end encrypted by

Giá cả

Thông tin chi tiết dưới đây sẽ giúp bạn dễ dàng hình dung ra các tính năng sẽ có trên Rolo khi nó ra mắt vào tháng 4 năm 2022. Cho đến lúc đó,

Đặt hàng trước Rolo Pro và nhận BlackBerry Protect ngay chỉ từ ₫70 000/người dùng/tháng!

Miễn phí

₫0
NHẮN TIN TỨC THÌ
Lịch sử tin nhắn được mã hóa đầu cuối và lưu trữ trên đám mây trong vòng 90 ngày
Bản dịch tin nhắn (10 ngàn ký tự hàng tháng)
Tin nhắn LetsConnect™
TRUYỀN TẬP TIN
Truyền tập tin 100MB
Tập tin hết hạn trong 2 tuần
Kho lưu trữ tập tin 1GB
Kiểm soát quyền truy cập tập tin
Đánh dầu tập tin
Gọi điện
Các cuộc gọi 1-1 không giới hạn
Tham gia các cuộc gọi nhóm
Chia sẻ màn hình
Tài khoản
Tên người dùng được chỉ định
Sử dụng trên một thiết bị di động
Bảo mật
Phát hiện thiết bị đã được giành quyền kiểm soát hệ thống hoặc đã bị phá vỡ các rào cản bảo mật
Phát hiện đăng nhập bất thường
Phát hiện URL độc hại
Các tổ chức
Lên đến 5 nhân viên
Posts only visible to employees
3 tháng lưu trữ lịch sử bài đăng
Quản lý tài khoản nhân viên
Cài đặt cấp tổ chức
Mức độ ưu tiên cao hơn trong kết quả tìm kiếm
Thông tin chi tiết về trang
Sự kiện
Chỉ tham gia sự kiện
Hỗ trợ
Trung tâm hỗ trợ

Pro

₫116 000/người dùng/tháng
(Được thanh toán hằng năm)
NHẮN TIN TỨC THÌ
1 năm lưu trữ lịch sử tin nhắn đã mã hóa đầu cuối trên đám mây
Tính năng dịch tin nhắn
20 tin nhắn LetsConnect™ hàng tháng
TRUYỀN TẬP TIN
Gửi các tập tin có dung lượng 2GB
Không giới hạn thời gian lưu trữ tập tin
Kho lưu trữ tập tin 10GB
Kiểm soát quyền truy cập tập tin
Đánh dầu tập tin
Gọi điện
Các cuộc gọi 1-1 không giới hạn
Host group calls (up to 32 participants)
Chia sẻ màn hình
Tài khoản
Tên người dùng tùy chỉnh
Sử dụng trên một thiết bị di động
Bảo mật
Phát hiện thiết bị đã được giành quyền kiểm soát hệ thống hoặc đã bị phá vỡ các rào cản bảo mật
Phát hiện đăng nhập bất thường
Phát hiện URL độc hại
Các tổ chức
Không giới hạn nhân viên
Bài đăng công khai và chỉ dành cho nhân viên
Không giới hạn lịch sử bài đăng
Quản lý tài khoản nhân viên
Cài đặt cấp tổ chức
Mức độ ưu tiên cao hơn trong kết quả tìm kiếm
Thông tin chi tiết về trang
Sự kiện
Tổ chức sự kiện
Hỗ trợ
Trung tâm trợ giúp và hỗ trợ vé

Miễn phí

₫0
NHẮN TIN TỨC THÌ
Lịch sử tin nhắn được mã hóa đầu cuối và lưu trữ trên đám mây trong vòng 90 ngày
Bản dịch tin nhắn (10 ngàn ký tự hàng tháng)
Tin nhắn LetsConnect™
TRUYỀN TẬP TIN
Truyền tập tin 100MB
Tập tin hết hạn trong 2 tuần
Kho lưu trữ tập tin 1GB
Kiểm soát quyền truy cập tập tin
Đánh dầu tập tin
Gọi điện
Các cuộc gọi 1-1 không giới hạn
Tham gia các cuộc gọi nhóm
Chia sẻ màn hình
Tài khoản
Tên người dùng được chỉ định
Sử dụng trên một thiết bị di động
Bảo mật
Phát hiện thiết bị đã được giành quyền kiểm soát hệ thống hoặc đã bị phá vỡ các rào cản bảo mật
Phát hiện đăng nhập bất thường
Phát hiện URL độc hại
Các tổ chức
Lên đến 5 nhân viên
Posts only visible to employees
3 tháng lưu trữ lịch sử bài đăng
Quản lý tài khoản nhân viên
Cài đặt cấp tổ chức
Mức độ ưu tiên cao hơn trong kết quả tìm kiếm
Thông tin chi tiết về trang
Sự kiện
Chỉ tham gia sự kiện
Hỗ trợ
Trung tâm hỗ trợ

Pro

₫161 000/người dùng/tháng
NHẮN TIN TỨC THÌ
1 năm lưu trữ lịch sử tin nhắn đã mã hóa đầu cuối trên đám mây
Tính năng dịch tin nhắn
20 tin nhắn LetsConnect™ hàng tháng
TRUYỀN TẬP TIN
Gửi các tập tin có dung lượng 2GB
Không giới hạn thời gian lưu trữ tập tin
Kho lưu trữ tập tin 10GB
Kiểm soát quyền truy cập tập tin
Đánh dầu tập tin
Gọi điện
Các cuộc gọi 1-1 không giới hạn
Host group calls (up to 32 participants)
Chia sẻ màn hình
Tài khoản
Tên người dùng tùy chỉnh
Sử dụng trên một thiết bị di động
Bảo mật
Phát hiện thiết bị đã được giành quyền kiểm soát hệ thống hoặc đã bị phá vỡ các rào cản bảo mật
Phát hiện đăng nhập bất thường
Phát hiện URL độc hại
Các tổ chức
Không giới hạn nhân viên
Bài đăng công khai và chỉ dành cho nhân viên
Không giới hạn lịch sử bài đăng
Quản lý tài khoản nhân viên
Cài đặt cấp tổ chức
Mức độ ưu tiên cao hơn trong kết quả tìm kiếm
Thông tin chi tiết về trang
Sự kiện
Tổ chức sự kiện
Hỗ trợ
Trung tâm trợ giúp và hỗ trợ vé
Free
US$0
INSTANT MESSAGING
90 days of E2EE cloud message history
Message translation (10k characters monthly)
LetsConnect™ messages
FILE TRANSFERS
Transfer 100MB files
2 week file expiration
1GB cloud file storage
File permission controls
File watermarking
Calling
Unlimited 1-to-1 calls
Join group calls
Screen sharing
Account
Assigned username
Use on 1 mobile device
Security
Jailbreak/Root detection
Suspicious sign-in detection
Malicious URL detection
Organizations
Up to 5 employees
Posts only visible to employees
3 months of post history
Employee account administration
Organization-level settings
Higher priority in search results
Page insights
Events
Event participation only
Support
Help center
Pro
US$4.99/user/month
(Billed annually)
INSTANT MESSAGING
1 year of E2EE cloud message history
Message translation
20 LetsConnect™ messages monthly
FILE TRANSFERS
Transfer 2GB files
No file expiration
10GB cloud file storage
File permission controls
File watermarking
Calling
Unlimited 1-to-1 calls
Host group calls (up to 32 participants)
Screen sharing
account
Customizable username
Use on up to 3 mobile devices
Security
Jailbreak/Root detection
Suspicious sign-in detection
Malicious URL detection
Organizations
Unlimited employees
Public and employee-only posts
Unlimited post history
Employee account administration
Organization-level settings
Higher priority in search results
Page insights
Events
Host events
Support
Help center & support tickets
Free
US$0
INSTANT MESSAGING
90 days of E2EE cloud message history
Message translation (10k characters monthly)
LetsConnect™ messages
FILE TRANSFERS
Transfer 100MB files
2 week file expiration
1GB cloud file storage
File permission controls
File watermarking
Calling
Unlimited 1-to-1 calls
Join group calls
Screen sharing
Account
Assigned username
Use on 1 mobile device
Security
Jailbreak/Root detection
Suspicious sign-in detection
Malicious URL detection
Organizations
Up to 5 employees
Posts only visible to employees
3 months of post history
Employee account administration
Organization-level settings
Higher priority in search results
Page insights
Events
Event participation only
Support
Help center
Pro
US$6.99/user/month
INSTANT MESSAGING
1 year of E2EE cloud message history
Message translation
20 LetsConnect™ messages monthly
FILE TRANSFERS
Transfer 2GB files
No file expiration
10GB cloud file storage
File permission controls
File watermarking
Calling
Unlimited 1-to-1 calls
Host group calls (up to 32 participants)
Screen sharing
account
Customizable username
Use on up to 3 mobile devices
Security
Jailbreak/Root detection
Suspicious sign-in detection
Malicious URL detection
Organizations
Unlimited employees
Public and employee-only posts
Unlimited post history
Employee account administration
Organization-level settings
Higher priority in search results
Page insights
Events
Host events
Support
Help center & support tickets